image 1 image 2 image 3 image 3 image 3
پايگاه اطلاع رساني و ساماندهي ايمني ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
وزارت راه و شهرسازي
پایگاه اطلاع رسانی محمد شریعتمداری
- از سال ۱۳۸۵ تا كنون به حكم رهبر معظم انقلاب در سمت عضو شوراي راهبردي روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران به عنوان رئیس كميسيون اقتصادي - از سال ۱۳۷۶ به مدت ۸ سال وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در طول هر دو دوره رياست جمهوري حضرت حجت الاسلام سيد محمد خاتمي - معاون و جانشین معاونت امور انقلاب نخست وزیری در زمان نخست وزیری شهید رجایی
وب سایت مجلس شورای اسلامی
آنکه در طلب کمال است باید خردورز و با دانش باشد ( حکیم بزرگمهر )
:: پايگاه اطلاع رساني و ساماندهي ايمني ساختمان
:: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
:: پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
:: وزارت راه و شهرسازي
:: پایگاه اطلاع رسانی محمد شریعتمداری
:: وب سایت مجلس شورای اسلامی